Хабарландыру

“Абай ауданыныңорталықаудандықауруханасы” КМК “Абай ауданыныңорталықаудандықауруханасы “КМК жұқпалыауруларбөлімініңғимаратынкүрделіжөндеу”жобасыбойыншаашықжиналыстүріндеқоғамдықтыңдауларөткізудіжоспарлапотыр.

Жобағатапсырысберуші: “Абай ауданыныңорталықаудандықауруханасы” КМК, ҚазақстанРеспубликасы, Қарағандыоблысы, Абай ауданы, Топаркенті, Гиппократ, 1, тел. 7 (72153) 3 14 48

Қоғамдықтыңдаулардыөткізутуралыақпаратқажұртшылықтыңқолжеткізуінқамтамасызетугежауапты ЖАО – “Топаркентіәкімінің аппараты” ММ, тел.: 8 (72153) 3-15-28

Ескертулер мен ұсыныстарқабылданатынэлектрондықпоштамекенжайы — proekt_krg@mail.ru

Жобалықматериалдарпорталдатанысуүшінқолжетімді: kont@itgroup.kz

ҚОӘБ жобасынәзірлеуші: “Проектсервис” ЖШС, Қарағанды қ., Әлихановкөш., 5, 423 кеңсе, тел. 8(7212)911031

ҚоғамөкілдеріжобаматериалдарыменқағазтүріндеҚарағандықаласы, Әлихановкөшесі, 5, кеңсемекенжайыбойыншатаныса алады.423

Ескертулер мен ұсыныстар эл бойыншақабылданады. мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru

Қоғамдықтыңдаулардыөткізукүні: 28.08.2020 ж., 10.00

Қоғамдықтыңдаулардыөткізуорны: Топар к., Гиппократ к., 1

Хабарлаутәсілі: газет “Street.kz”

Экологиялықсараптамажүргізужөніндегі Орган: “жобалардымемлекеттікведомстводантыссараптау” РМК (“Мемсараптама”РМК).

Cоvid-19 бойыншажағдайғабайланыстыбейнеконференцбайланысформатындақоғамдықтыңдауларөткізілуімүмкін. АқпаратПорталдақосымшаорналастырылатынболады kont@itgroup.kz

Тыңдаулардыашықжиналыстәсіліменөткізгенжағдайдаөзіменбіргеқорғанышбетперделер мен қолғаптарболуықажет.

 

Название Скачать
Охрана окружающей среды