Объявление о проведении закупа способом проведения тендера лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов.

Объявление о проведении закупа  способом проведения тендера лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов.

 

КГП «ЦРБ Абайского района» Карагандинской области» п. Топар, ул. Гиппократа, дом 1, объявляет о проведении закупа способом тендера лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов  по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019г. и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (перечень лотов в тендерной документации приложение 1).

Товар должен быть доставлен в КГП «ЦРБ Абайского района» Карагандинской области. Требуемый срок поставки с 01 августа 2019 года до 10 декабря 2019 год.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: КГП «ЦРБ Абайского района», 100116 п. Топар, ул. Гиппократа 1, каб №103 (бухгалтерия) с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www:// http://crb-topar.kz в срок до 15.00 часов 16 июля 2019г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 16 июля 2019 года;

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 16.30 часов 16 июля  2019 года по следующему адресу: п. Топар, ул. Гиппократа 1, приемная.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (72153) 3 36 10.

Дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды тендер өткізу тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

“Қарағанды облысы Абай ауданының орталық аудандық ауруханасы” КМК Топар кенті, Гиппократ көшесі, 1 үй, 2019ж. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды тендер тәсілімен сатып алуды өткізетіні туралы хабарлайды. (тендерлік құжаттамасындағы лоттар тізбесі 1-қосымша).

Тауар Қарағанды облысының “Абай ауданының орталық аудандық ауруханасы” КМК жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі 2019 жылдың 01 Тамыз бастап 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін.

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесінің 14-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттама пакетін “Абай ауданының орталық аудандық ауруханасы” КМК, 100116 Топар кенті, Гиппократ көшесі 1, №103 кабинет (бухгалтерия) мекен-жайы бойынша сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе  веб-сайтынан алуға болады. http://crb-topar.kz 16 шілде күні сағат 15.00-ге дейін. қоса алғанда.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 16 шілде сағат 13.00-ге дейін.;

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер Топар кенті, Гиппократ көшесі 1, Қабылдау бөлмесі мекен-жайы бойынша 2019 жылғы 16 шілде сағат 16.30-да ашылады.

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (72153) 3 36 10 телефоны бойынша алуға болады.

 

>Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Тендерная документация 

Приложение №1,2